Publicatiedatum

Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissies van de Hoge Raad voor de Justitie in de loop van het eerste semester van 2022 overgaan tot de organisatie van een examen inzake beroepsbekwaamheid.
Het examen inzake beroepsbekwaamheid is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van magistraat noodzakelijke maturiteit en bekwaamheid te beoordelen (artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek).
De kandidaturen dienen uiterlijk op 10 februari 2022 om 12u ('s middags), dit enkel langs elektronische weg, ingediend te worden via de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be, zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek "loopbaanmagistratuur/examens ").
Bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure moeten de kandidaten vermelden voor welke materie zij kiezen, keuze die geldt voor zowel het schriftelijke deel als voor het mondelinge deel van het examen.
De kandidaten hebben de keuze uit de volgende materies:
- burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;
- strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht;
- sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.
Het schriftelijke deel zal plaatsvinden op:
- zaterdag 19 maart 2022 voor de kandidaten die gekozen hebben voor het burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;
- zondag 20 maart november 2022 voor de kandidaten die gekozen hebben voor het strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht en voor zij die gekozen hebben voor sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.
Het mondelinge deel zal plaatsvinden in de loop van de maanden mei en juni 2022.
Bij de kandidaatstelling dienen, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende stukken en inlichtingen te worden meegedeeld:
- het standaard curriculum vitae van de Hoge Raad voor de Justitie (zie het formulier dat kan gedownload worden via de website www.hrj.be, onder de rubriek "loopbaan magistratuur/examens");
- een kopie van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
- het rijksregisternummer van de kandidaat;
- het e-mailadres van de kandidaat;
- de gekozen materie;
- een attest waaruit blijkt dat de kandidaat tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste vier jaar als voornaamste beroepsactiviteit juridische functies heeft uitgeoefend.
De voormelde juridische functies moeten uitgeoefend zijn als houder van het diploma van licentiaat of master in de rechten.
Op straffe van onontvankelijkheid wordt balie-ervaring aangetoond aan de hand van een door de stafhouder van de Orde van advocaten uitgereikt attest (of de vertegenwoordiger ervan).
De Duitstalige kandidaten die het schriftelijke deel in het Duits willen afleggen, moeten zulks uitdrukkelijk vermelden in hun aanvraag en de volgende documenten voegen ter staving:
- een kopie van het diploma van het secundair onderwijs dat werd behaald in een onderwijsinstelling van het Duitse taalgebied;
- of, een attest van de gemeente waaruit blijkt dat de hoofdverblijfplaats zich sinds ten minste vijf jaar (*) in een gemeente van het Duitse taalgebied bevindt;
- of, een attest van de werkgever waaruit blijkt dat de werkplaats zich sinds ten minste vijf jaar (*) in een gemeente van het Duitse taalgebied bevindt.
(*) het gaat om de periode van vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen.
Het curriculum vitae, de kopie van het diploma en de te voegen attesten moeten geüpload worden via de website www.hrj.be bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure.
Elke onvolledige kandidatuurstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische inschrijvingsprocedure zal onontvankelijk verklaard worden. Er wordt geen enkele herinnering verstuurd.
De kandidaten zullen per e-mail worden opgeroepen voor het examen.
Overeenkomstig artikel 259bis-9, § 1, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen kandidaten maximum vijf keer deelnemen aan het examen inzake beroepsbekwaamheid. Een inschrijving die niet wordt gevolgd door een deelname, wordt niet meegeteld.
Het ministerieel besluit van 16 augustus 2021 houdende bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, werd op 6 september 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.