Politierechtbank Limburg

Openingsuren


De griffies van de politierechtbanken van Limburg zijn iedere werkdag geopend van:

08.30 uur tot 12.30 uur

13.30 uur tot 16.00 uur

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01
Dit is het gemeenschappelijke gedeelte van de website van de 6 afdelingen van de politierechtbank Limburg.
De politierechtbank Limburg heeft zes afdelingen, namelijk te Beringen, Genk, Hasselt, Maaseik, Sint-Truiden en Tongeren. Meer gegevens hierover vindt u lager op deze pagina.
lees meer lees minder
02

Indien u meer informatie wenst te bekomen over de betaling van de geldboeten, gelieve contact op te nemen met FOD Financiën, dienst Domeinen en Penale Boeten.

Bereikbaar via mail op volgend e-mailadres: dom.pen.boeten.hasselt@minfin.fed.be

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Limburg

Afdelingen

Politierechtbank Limburg - afdeling Beringen
Politierechtbank Limburg
Politierechtbank Limburg - afdeling Genk
Politierechtbank Limburg
Politierechtbank Limburg - afdeling Hasselt
Politierechtbank Limburg
Politierechtbank Limburg - afdeling Maaseik
Politierechtbank Limburg
Politierechtbank Limburg - afdeling Sint-Truiden
Politierechtbank Limburg
Politierechtbank Limburg - afdeling Tongeren
Politierechtbank Limburg

Politierechtbank Limburg

Voorstelling

Welkom

Welkom op de algemene website van de politierechtbanken van het arrondissement Limburg.

Het arrondissement Limburg telt 6 politierechtbanken: Beringen, Genk, Hasselt, Maaseik, Sint-Truiden en Tongeren.
Ieder van deze afdelingen heeft een eigen territoriale bevoegdheid en is samengesteld uit een aantal kamers, die hetzij strafzaken, hetzij burgerlijke zaken behandelen.

Op deze site vindt u infiormatie terug die gemeenschappelijk is voor de 6 politierechtbanken van het arrondissement.

Informatie of documenten welke eigen zijn aan een specifieke politierechtbank vindt u terug op de website van die politierechtbank. Sluit daarvoor dit venster door rechtsboven op "back" te klikken en vervolgens onderaan op de pagina op de betreffende rechtbank te klikken.

De vredegerechten en de politierechtbanken van elk arrondissement worden geleid en deorganiseerd door een directiecomité bestaande uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een hoofdgriffier.

Beleid

De politierechtbank is zowel een strafrechtbank als een rechtbank die bevoegd is in burgerlijke geschillen en onder meer uitspraak doet over:

- Overtredingen, zijnde de laagste categorie van misdrijven
- Meer ernstige strafbare feiten, die door het aannemen van verzachtende omstandigheden worden omgezet in overtredingen;
- Verkeersmisdrijven;
- Onopzettelijke doding of onopzettelijke slagen en verwondingen die het gevolg zijn van een verkeersongeval;
- Alle vorderingen via een burgerlijke partijstelling tot vergoeding van schade ontstaan uit een strafrechtelijk vervolgd verkeersongeval, ongeacht het bedrag;
- Misdrijven bepaald in bijzondere wetten (o.m. boswetboek en het bosdecreet, veldwetboek, wetten betreffende de beteugeling van de dronkenschap, inbreuken inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen);
- Hoger beroep tegen een beslissing waarbij een gemeentelijke administratieve geldboete wordt opgelegd;
- Hoger beroep tegen een administratieve straf opgelegd op grond van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

 

De politierechtbank heeft eveneens een burgerlijke afdeling die uitspraak doet over:

- Burgerlijke betwistingen met betrekking tot alle vorderingen inzake vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval of een treinongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.
Wanneer u dus schade heeft geleden ingevolge dergelijk ongeval waarvan een gemeenschappelijk aanrijdingsformulier werd opgesteld of een PV hetwelk door de Procureur des Konings zonder gevolg werd gerangschikt kan u aldus bij niet-akkoord tot vergoeding van uw schade zelf het initiatief nemen om middels een dagvaarding de zaak voor de burgerlijke afdeling van de politierechtbank te brengen.

Info

Hieronder vindt u interessante informatiebrochures welke nuttig kan zijn, meer bepaald:

Bemiddeling in strafzaken: bemiddeling in strafzaken is erop gericht een geschil te regelen zonder dat er een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat er enerzijds in om een communicatieproces tussen dader en slachtoffer op gang te brengen waarin beide partijen tot een overeenkomst moeten komen die hen in staat stelt om zich opnieuw met het conflict vertrouwd te maken. Het herstel van de schade is een basisvoorwaarde. De bemiddeling beoogt het verval van strafvordering en het niet recidiveren van de dader.

De autonome werkstraf: De autonome werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten bate van de gemeenschap. De opdracht van de justitieassistent bestaat erin een enquête uit te voeren om de inhoud van de straf te bepalen en vervolgens in de opvolging te voorzien.

De Justitiehuizen.

De uitwissing en het herstel in eer en rechten: U hebt een misdrijf gepleegd en bent veroordeeld tot een straf. Indien het een politiestraf betreft, kunnen de gevolgen van deze veroordeling worden geschrapt door uitwissing. De uitwissing is een automatische procedure: het vergt geen persoonlijke stappen noch een gerechtelijke beslissing. Men verkrijgt het van rechtswege in de voorwaarden bepaald door de wet. Indien u werd veroordeeld tot een straf die niet kan worden uitgewist, dan kan u vragen om in eer en rechten hersteld te worden door een gerechtelijke beslissing. Deze procedure vereist dus wel persoonlijke stappen.

Informatie en raadgevingen aan families van verkeersslachtoffers: Deze brochure wil een steun en praktisch hulpmiddel zijn voor de families van verkeersslachtoffers. De brochure bevat essentiële informatie over wat te doen in de dramatische omstandigheden vlak na een verkeersongeval.

Probatie: U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar is met een criminele straf van maximum vijf jaar. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor opschorting of uitstel. De rechter kan u dan de verplichting opleggen bepaalde voorwaarden na te leven. Dat is probatie.

Slachtofferonthaal: U of één van uw verwanten is slachtoffer van een misdrijf. De magistraten en het personeel van de parketten en rechtbanken moeten u zorgvuldig en correct bejegenen, u de nodige informatie verstrekken en zonodig verwijzen naar de gespecialiseerde diensten.

U bent gedagvaard: De nieuwe brochure "U bent gedagvaard – voor de politierechtbank / voor de correctionele rechtbank" is vanaf nu beschikbaar. Deze volledig herschreven versie is up to date en biedt u alle nuttige informatie indien u een dagvaarding heeft ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen.

U bent getuige: U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. In deze brochure vindt u enige informatie over wat van u wordt verwacht.

U bent slachtoffer: U bent het slachtoffer van een misdrijf geweest. Hoe bekomt u vergoeding van uw schade? Hoe verloopt de terechtzitting voor de strafrechter? Wat als de schadevergoeding niet wordt betaald? Wie kan u verder helpen? Zoveel vragen waarop deze brochure een precies antwoord geeft.

U bent veroordeeld: De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken en heeft u veroordeeld. Wat moet u doen? In deze brochure vindt u een antwoord op een aantal vragen. De brochure legt met name de inhoud van het vonnis of het arrest uit, de rechtsmiddelen, de genade en het verblijf in de gevangenis.

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf: Deze gids is bestemd voor de slachtoffers van overtredingen. Het geeft hen aan welke hun rechten zijn en wat ze mogen verwachten van de politiediensten, van Justitie en van de hulpdiensten. De fundamentele rechten van het slachtoffer worden erin herhaald en zo concreet mogelijk uitgelegd.

 

Gebouw

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank Limburg wordt in zes afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Hasselt en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Hasselt en van het kanton Houthalen-Helchteren.

De tweede houdt zitting te Beringen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Beringen en Pelt.

De derde houdt zitting te Sint-Truiden en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Sint-Truiden.

De vierde houdt zitting te Tongeren en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Bilzen en Tongeren.

De vijfde houdt zitting te Genk en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Bree en Genk.

De zesde houdt zitting te Maaseik en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Maaseik en Maasmechelen.

Inlichtingen

U bent veroordeeld

Coronamaatregelen

Richtlijnen ingevolge coronavirus.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zullen de griffies van de vredegerechten en politierechtbank in Limburg vanaf 19.10.2020, werken met gesloten deuren en met een  minimale bezetting. Onderstaand vindt u alvast extra informatie hierover.

Dit blijft ook van kracht na de maatregelen genomen op 24.03.2021.

Enkel in uitzonderlijke en dringende omstandigheden (aantekenen hoger beroep – verrichtingen rijbewijs) kan men tot de griffie worden toegelaten.
 

Bij toegang tot de griffie  moeten regels van social distancing worden nageleefd zodat u mogelijks gevraagd zal worden om op de gang te wachten.
 

Op de  griffie gelden naast zeer strenge corona veiligheidsrichtlijnen navolgende richtlijnen:

         

 • U kan uw rijbewijs en betekening van het rijverbod in de brievenbus of in de voorziene postbak aan de deur van de griffie deponeren. Wij sturen u de nodige documenten op per post.

 

U kan de griffie bij voorkeur contacteren per telefoon of per mail

Alle contactgegevens zijn per afdeling in onderstaande weblink terug te vinden

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-limburg#divisions
 

ZITTINGEN

De zittingen gaan in principe door zoals gepland.

Voor burgerlijke zaken geniet de schriftelijke behandeling in ieder geval de voorkeur.

 

 

U wordt geadviseerd u aan volgende veiligheidsvoorschriften te houden:

 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERLOOP VAN DE ZITTING

 

 

 1. U wordt gevraagd uw handen te wassen vooraleer u de zittingszaal/raadkamer betreedt.
   
 2. Enkel diegenen die gedagvaard/opgeroepen zijn en desgevallend hun raadsman, worden toegelaten in de zittingszaal/raadkamer
   
 3. Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden.
   
 4. U neemt plaats op de daartoe voorziene stoelen.
   
 5. Bij de behandeling van de zaak blijft U achter de balie en respecteert u ten opzichte van de aanwezigen een afstand van minstens 1,5 meter.
   
 6. Er wordt gevraagd de pleidooien tot het minimum te beperken.
   
 7. Stukken worden neergelegd op de ervoor voorziene plaats.

 

 

Met dank voor uw medewerking.

Custom 1

procedures

Custom 2

Formulier

Een moderne overheid houdt met klachtenmanagement en kwaliteitsbewaking de vinger aan de pols. Zoals iedere moderne organisatie moeten ook de juridische overheden zich bijgevolg openstellen voor vragen, suggesties, opmerkingen, klachten, kortom positieve en negatieve kritiek van haar "cliënten", teneinde hun dienstverlening te verbeteren.

Hieronder vindt u een formulier dat u naar het directiecomité kunt sturen indien u vragen, suggesties of klachten hebt over de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van Limburg en/of van hun directiecomité.

Vanzelfsprekend kunnen geen klachten behandeld worden over rechterlijke uitspraken waarmee u het als procespartij of zelfs als buitenstaander niet eens bent. Hiervoor zijn geëigende procedures zoals hoger beroep of verzet voorzien. Evenmin zullen opmerkingen over het justitiebeleid, noch juridische vragen in het algemeen of over een concreet geschil beantwoord kunnen worden. Met dergelijke vragen dient u zich tot een advocaat, notaris of andere juridische dienstverlener te richten. U dient ook een persoonlijk belang te hebben met uw vraag. Voor feiten die reeds eerder het voorwerp van een vraag of klacht hebben uitgemaakt kan uiteraard geen tweede maal een vraag of klacht ingediend worden.

Het directiecomité belooft een snelle behandeling van de vragen die in het formulier gesteld zullen worden.

Wie niet tevreden is met de wijze waarop zijn klacht behandeld is door het directiecomité, kan zich desgewenst tot de Hoge Raad voor de Justitie richten

(zie hierover: http://www.hrj.be/nl/inhoud/klachten (link is external)).

Zie bijlagen suggestie- en klachtenformulier

Bijlagen

Custom 5

Corona

Richtlijnen ingevolge coronavirus.

Vanaf vandaag, 4 mei 2020, zal de werking van de griffie terug volgens het normale regime werken. Dit wil zeggen dat de griffies terug geopend zijn voor publiek van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u.

 U wordt geadviseerd u aan volgende veiligheidsvoorschriften te houden:

 

 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERLOOP VAN DE ZITTING

 

 

 1. U wordt gevraagd uw handen te wassen vooraleer u de zittingszaal/raadkamer betreedt.
   
 2. Enkel diegenen die gedagvaard/opgeroepen zijn en desgevallend hun raadsman, worden toegelaten in de zittingszaal/raadkamer
   
 3. Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden.
   
 4. U neemt plaats op de daartoe voorziene stoelen.
   
 5. Bij de behandeling van de zaak blijft U achter de balie en respecteert u ten opzichte van de aanwezigen een afstand van minstens 1,5 meter.
   
 6. Er wordt gevraagd de pleidooien tot het minimum te beperken.
   
 7. Stukken worden neergelegd op de ervoor voorziene plaats.

 

 

Met dank voor uw medewerking.

Custom 6

Mijn zaak werd op de politierechtbank behandeld. Wat nu?

Bijlagen

- Wat nu - versie 202112 (383.63 KB)

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Aanvraag 747§2
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag kopie
Document PDF Word Excel Info
Grievenformulier hoger beroep
Document PDF Word Excel Info
Nota burgerlijke partijstelling
Document PDF Word Excel Info
Nota burgerlijke partijstelling met commentaar
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift 747§1
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep

Sitemap