23/12/2022

De rechtbank van eerste aanleg en parket Antwerpen trekken aan de alarmbel omwille van aanhoudende problemen bij de overbrenging van gedetineerden naar het gerechtsgebouw.  De dienst Directe beveiliging  - die deel uitmaakt van de Federale politie – slaagt er niet in om de overbrengingen van gedetineerden naar het gerechtsgebouw vlot te laten verlopen. 

Op alle fronten doen er zich onaanvaardbare situaties voor.   

Voorleidingen voor de onderzoeksrechter lopen vertraging op omdat er onvoldoende personeel is om verdachten bij de Onderzoeksrechter te brengen.

Gedetineerden die moeten verschijnen voor de Raadkamer in het kader van hun voorlopige hechtenis, worden niet, of met heel veel vertraging,  voor de rechter geleid.   Donderdag waren rond de middag nog maar 9 van de 36  zaken voor de Raadkamer behandeld.   Er diende dringend beroep te worden gedaan op bijstand van de lokale politie om de personen die overgebracht waren, alsnog voor de rechter te kunnen laten verschijnen.   Sommige gedetineerden lieten vooraf al weten,  af te zien van hun overbrenging wegens geen personeel.   Dit is een evolutie,  die een rechtstaat onwaardig is.

Ook voor de correctionele rechtbank stellen zich gelijkaardige problemen.  Collegiale kamers lopen uren vertraging op en meermaals dienen zaken met aangehoudenen, uitgesteld te worden omdat de betrokkenen niet (tijdig) werden overgebracht.

Ook in de gevangenissen leidt dit tot schrijnende situaties waarbij gedetineerden niet worden overgebracht voor noodzakelijke medische tussenkomsten.

De goede werking van de rechtstaat is in gevaar.  Aldus roept de rechtbank op om dringend een oplossing te voorzien voor de gestelde problemen, opdat de rechten van éénieder optimaal kunnen gewaarborgd blijven