Welkom

Welkom op de website.  We stellen U graag onze dienst voor :

Wie zijn we ?

 • 23 beroepsmagistraten (wettelijk kader: 28 beroepsmagistraten)
 • 25 plaatsvervangende rechters
 • Circa 240 rechters in ondernemingszaken
 • Circa 105 griffiers en griffiemedewerkers
 • 4 referendarissen 
   

Hoe zijn we georganiseerd ?

De ondernemingsrechtbank Gent wordt geleid door de voorzitter van de rechtbank en het directiecomité dat de voorzitter hierin bijstaat.

Het directiecomité van de ondernemingsrechtbank Gent is  samengesteld uit de voorzitter, twee afdelingsvoorzitters , een ondervoorzitter, de hoofdgriffier en een rechter in ondernemingszaken.

De voorzitter wordt tevens bijgestaan door de voorzitter van de rechters in ondernemingszaken alsook door de attaché managementondersteuning.

Organigram van het directiecomité ondernemingsrechtbank Gent

Organigram van het directiecomité ondernemingsrechtbank Gent

Wat doen we ?

Het takenpakket van de ondernemingsrechtbank Gent kan als volgt worden omschreven:

 • het beslechten van geschillen tussen en tegen ondernemingen, via de klassieke gerechtelijke procedure dan wel via alternatieve geschillenbeslechting (via de kamers voor minnelijke schikking)
 • het behandelen van alle insolventieprocedures (faillissementen, gerechtelijke reorganisaties, vereffeningen)
 • het onderzoeken en het volgen van de toestand van ondernemingen in moeilijkheden
 • het beheren van de rechtspersonenregisters
   

Waar werken we ?

Het werkgebied van de ondernemingsrechtbank Gent omvat de arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen.

Het Koninklijk Besluit van 14 maart 2014 betreffende de indeling van de verschillende rechtbanken, geeft in artikel 18 aan dat de ondernemingsrechtbank Gent 8 afdelingen telt met name Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne, Oostende, Gent, Dendermonde en Oudenaarde.

Werkgebied ondernemingsrechtbank Gent

Voor wie werken we ?

De ondernemingsrechtbank Gent vormt het potentieel aanspreekpunt voor alle ondernemingen gevestigd in de arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen, hetzij 43% van het aantal ondernemingen in Vlaanderen.

Beleid

De ondernemingsrechtbank Gent zet zich dagdagelijks in voor de vervulling van haar missie vanuit een heldere visie en met naleving van een aantal duidelijke kernwaarden.

 

Missie

De missie van de ondernemingsrechtbank bestaat erin om op een integere, efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle wijze geschillen te beslechten die rijzen tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, om via de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden de toestand van ondernemingen in moeilijkheden te volgen teneinde de continuïteit van hun activiteiten te vrijwaren en de bescherming van de rechten van de schuldeisers te verzekeren, alsook om faillissements- en vereffeningsprocedures van ondernemingen te begeleiden en er toezicht op uit te oefenen.

 

Visie

De ondernemingsrechtbank Gent vervult haar missie vanuit de visie de rechtzoekende zo correct, kwalitatief en efficiënt mogelijk te dienen, en aldus het vertrouwen van de burger in de rechtstaat te handhaven en te versterken. 

 

Waarden

De ondernemingsrechtbank Gent houdt de volgende kernwaarden aan bij de vervulling van haar missie:

1. Integriteit : We staan voor onafhankelijkheid, onpartijdigheid, intellectuele eerlijkheid en het vooropstellen van het collectief belang boven het persoonlijk belang.

2. Transparantie: We streven ernaar transparant te functioneren en te communiceren.

3. Toegankelijkheid: We stellen ons toegankelijk op ten aanzien van de rechtzoekende.

4. Kwaliteit:  We streven naar het afleveren van juridisch kwalitatieve producten,  naar een diligente geschillenoplossing en een correcte bejegening van de rechtzoekende.

5. Accountability: We voelen ons verantwoordelijk voor wat we doen. We dragen de verantwoordelijkheid voor onze  bijdrage in de goede werking van de organisatie. Daarbij evalueren we op gezette tijdstippen onze werkmethodes en staan we steeds open voor verbetering.

 

Gebiedsomschrijving

De ondernemingsrechtbank Gent heeft rechtsmacht over de gerechtelijke arrondissementen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (artikel 4.11 van de bijlage aan het Gerechtelijk Wetboek).

De rechtbank bestaat uit acht afdelingen, met elk een zetel en een eigen gebiedsomschrijving (artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 14 maart 2014):

 1. De eerste afdeling houdt zitting te Gent en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Deinze, Eeklo, van de vijf kantons Gent en van de kantons Merelbeke en Zelzate.
   
 2. De tweede afdeling houdt zitting te Dendermonde en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Aalst, van de kantons Beveren, Dendermonde, Hamme, Lokeren, Ninove, Sint-Niklaas en Wetteren.
   
 3. De derde afdeling houdt zitting te Oudenaarde en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Geraardsbergen, Oudenaarde en Herzele.
   
 4. De vierde afdeling houdt zitting te Brugge en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge en van het kanton Tielt.
   
 5. De vijfde afdeling houdt zitting te Oostende en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Oostende en van het kanton Torhout.
   
 6. De zesde afdeling houdt zitting te Ieper en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Ieper en Poperinge.
   
 7. De zevende afdeling houdt zitting te Kortrijk en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Izegem, van de twee kantons Kortrijk, van de kantons Menen, Roeselare en Waregem.
   
 8. De achtste afdeling houdt zitting te Veurne en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Veurne.

De precieze omschrijving van de hiervoor vermelde kantons is opgenomen in artikel 1 van de bijlage aan het Gerechtelijk Wetboek.

Via deze link kan u aan de hand van de gemeente (en eventueel straatnaam) opzoeken bij welke afdeling u terecht kan. Ook de adressen en contactgegevens van de gevonden afdeling vindt u daar terug.

Scheepsvereffenaars

Lijst scheepsvereffenaars en vereffenaars beperkingsfondsen

De algemene vergadering van de Ondernemingsrechtbank Gent houdt een lijst bij van kandidaten scheepsvereffenaars en vereffenaars van beperkingsfondsen inzake zee- en binnenschepen (artikel 2.2.6.50, 2.3.2.51, 3.2.4.6 en 3.3.3.21 van het Scheepvaartwetboek).

De procedure om op de lijst te worden opgenomen of geschrapt verloopt volgens de regels van het KB van 5 december 1997 tot vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (artikel 3 KB van 7 mei 2020)

1. Aanvraag

De aanvraag tot opname op de lijst moet ingediend worden vóór 1 maart van het lopende jaar. Met kandidaturen die op of na 1 maart worden ingediend, wordt geen rekening gehouden.

De aanvraag wordt enkel en alleen op elektronische wijze ingediend op het e-mailadres orb.gent.secretariaat.scheepsvereffenaars@just.fgov.be

De kandidaat dient de aanvraag enkel in aan de hand van het modelformulier dat ter beschikking wordt gesteld via de website van de rechtbank (zie hieronder).

2. In te dienen stukken

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag alle nuttige stukken die getuigen van zijn bijzondere opleiding en bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures (artikel 1, § 1 KB van 5 december 1997).

a. bijzondere opleiding hebben genoten

De kandidaat moet aantonen dat hij zich grondig voorbereid heeft op het mandaat van scheepsvereffenaar.

De bijzondere opleiding wordt aangetoond aan de hand van officiële attesten, uitgereikt door de organisator ervan. De betrokken attesten worden als geïnventariseerde stukken bij de aanvraag gevoegd.

b. waarborgen bieden van bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures

De kandidaat moet aantonen dat hij de noodzakelijke kennis heeft en voldoende garanties biedt om de vereffening van een schip of beperkingsfonds op deskundige wijze te beheren.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij zich op permanente basis bijschoolt en dit verantwoordt of aantoont.

c. verzekering van de beroepsaansprakelijkheid

Kandidaten worden verzocht om aan te geven of zij verzekerd zijn voor de beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitvoering van een mandaat als scheepsvereffenaar of vereffenaar van een beperkingsfonds.

3. Advies

Het dossier van de kandidaat zal op initiatief van de Ondernemingsrechtbank worden vervolledigd met een advies over de aanvraag van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, de voorzitter in ondernemingszaken en de procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven en de stafhouder van de balie waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven (toepassing van artikel 1, § 2 KB 5 december 1997).

4. Opname op de lijst

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent zal vóór 30 juni van het lopende jaar een algemene vergadering bijeenroepen om de lijst van scheepsvereffenaars en vereffenaars van beperkingsfondsen vast te stellen (toepassing van artikel 1, § 3 KB 5 december 1997).

5. Eedaflegging

De vereffenaars moeten na de inschrijving op de lijst de voorgeschreven eed afleggen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank (artikel 2.3.2.51 §4, 3.3.3.21 §4, 2.2.6.50 en 3.2.4.6 van het Scheepvaartwetboek).

Curatoren

Lijst curatoren 2025

Inschrijving op - bijwerken van de lijst curatoren 2025

 1. Kandidaten die niet op de lijst 2024 zijn opgenomen (nieuwe kandidaat-curatoren)

Advocaten die niet zijn opgenomen op de lijst 2024, kunnen op de lijst 2025 worden opgenomen in de mate dat zij voldoen aan de voorwaarden, zoals hierna beschreven.

De procedure om de lijst bij te werken verloopt volgens de regels van het K.B. van 5 december 1997 tot vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de faillissementswet (F.W.) van 8 augustus 1997. Hoewel de F.W. sinds 1 mei 2018 is opgeheven, blijven de uitvoeringsbesluiten die niet expliciet of impliciet zijn opgeheven gelden. Minstens zijn de regels van deze uitvoeringsbesluiten, in zoverre ze niet strijdig zijn met de bepalingen van boek XX WER, te beschouwen als regels van goede praktijk in afwachting dat de Koning het besluit bedoeld in artikel XX.122, § 3 WER heeft genomen.

Met betrekking tot de lijst curatoren 2025 wordt als volgt te werk gegaan:

 

 1. Wie moet een aanvraag indienen.

Iedere advocaat die niet op de lijst 2024 is opgenomen moet een schriftelijke aanvraag richten tot de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Gent om te worden ingeschreven op de kandidatenlijst.

 1. Wanneer moet de kandidatuur worden ingediend?

De aanvraag tot opname op de lijst moet ingediend worden vóór 1 maart 2024. Met kandidaturen die na deze datum worden ingediend, wordt geen rekening gehouden bij de bijwerking van de lijst voorzien voor juni 2024.

 1. Hoe moet de kandidatuur worden ingediend?

De aanvraag wordt enkel en alleen op elektronische wijze ingediend op het e-mailadres orb.gent.secretariaat.curatoren@just.fgov.be

De kandidaat dient de aanvraag enkel in aan de hand van het modelformulier dat ter beschikking wordt gesteld via de website van de rechtbank:  Model_kandidatuur_curator_2025.docx.

Dit formulier dient elektronisch en niet in handschrift te worden ingevuld.

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag de stukken van het dossier zoals bedoeld in artikel 1, § 1 KB van 5 december 1997 (zie hierna).

Met kandidaturen die niet op elektronische wijze en niet aan de hand van het opgegeven modelformulier worden ingediend, wordt geen rekening gehouden

 

 1. Hoe wordt het dossier samengesteld?

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag een dossier, dat alle nuttige stukken bevat waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden zoals voorgeschreven door artikel XX.20 en XX.122 WER en/of de uitvoeringsbesluiten.

Deze voorwaarden worden als volgt begrepen en ingevuld:

 1. advocaat zijn en ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten, ongeacht de plaats van hun inschrijving

De kandidaat moet geen bijzonder stuk dienaangaande voegen.

Deze voorwaarde zal worden getoetst aan de hand van het advies van de stafhouder van de balie waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven.

 

 1. een bijzondere opleiding hebben genoten

De kandidaat-curator moet aantonen dat hij zich grondig voorbereid heeft op het mandaat van curator.

De bedoelde bijzondere opleiding kan bijvoorbeeld (niet-limitatief) bestaan uit:

 • een bijzondere licentie of MANAMA bedrijfsrecht-ondernemingsrecht;
 • een opleiding curator–vereffenaar;

hetzij opleidingen die meer inhouden dan het louter volgen van een seminarie/vormingsavond.

 

In de Ondernemingsrechtbank Gent is een minimumnorm vastgesteld inzake de bijzondere opleiding zoals opgenomen in XX.122 § 1 WER, voor zover het geen master-na-masterdiploma betreft, te weten:

 • de opleiding omvat minimum 30 uren te verdelen in minstens zes sessies;
 • de opleiding omvat het eigenlijke insolventierecht en zekerheidsrecht en ondergeschikt daarmede gerelateerde rechtstakken, waarmede de curator in aanraking komt bij de insolventiepraktijk (bv. vennootschapsrecht, milieurecht, fiscaal recht, arbeidsrecht, boekhoudrecht…).

De bijzondere opleiding wordt aangetoond aan de hand van officiële attesten, uitgereikt door de organisator ervan.

De betrokken officiële attesten worden als geïnventariseerde stukken bij de aanvraag gevoegd.

 

 1. waarborgen bieden van bekwaamheid, in het bijzonder op het gebied van vereffeningsprocedures

De kandidaat moet aantonen dat hij de noodzakelijke kennis heeft en voldoende garanties biedt om een faillissement op deskundige wijze te beheren.

Van de kandidaat wordt dan ook verwacht dat hij zich op permanente basis bijschoolt.

Met permanente vorming wordt bedoeld: de vorming (door middel van o.m. seminaries in materies van het faillissementsrecht of ondernemingen in moeilijkheden) die noodzakelijk is om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Permanente vorming betreft niet de bijzondere opleiding zoals hierboven omschreven.

De permanente vorming dient te worden aangetoond met attesten van gevolgde opleidingen die minimum 8 opleidingspunten vertegenwoordigen, waarvan minimum 4 opleidingspunten inzake het insolventierecht sensu strictu en recht van ondernemingen in moeilijkheden (faillissementsrecht, gerechtelijke reorganisatie, vereffening vennootschappen, zekerheidsrechten).

De insolventiegerelateerde punten kunnen worden aangevuld met punten in materies die nuttig zijn voor een curator zoals o.m. het arbeidsrecht, het sociaal recht (gerelateerd aan het faillissement en overdracht van ondernemingen), het milieurecht, de boekhouding.

De opleidingen die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van de 8 opleidingspunten moeten behaald zijn tussen 1 maart 2023 en 29 februari 2024, en kunnen derhalve NIET worden overgedragen uit vorige jaren.

De relevante opleidingen worden aangetoond door middel van de “elektronische puntenkaart(en)”, desgevallend aangevuld met attesten en/of andere documenten in verband met gevolgde opleidingen die niet op de puntenkaart zijn vermeld.

 1. Ervaring

In dit verband dienen geen bijzondere stukken te worden neergelegd: wie op voldoende wijze aantoont bekwaam te zijn (zie hoger), wordt verondersteld te beschikken over de waarborgen inzake ervaring, behoudens tegenindicatie.

 1. Waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid

In dit verband dienen geen bijzondere stukken te worden neergelegd: wie de hoedanigheid van advocaat heeft wordt, op weerlegbare wijze, verondersteld aan deze voorwaarde te voldoen.

 1. Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid (art. XX.20 WER)

Advocaten verbonden aan de balies van Dendermonde, Gent, Oudenaarde en West-Vlaanderen dienen bij hun aanvraag te vermelden dat zij verbonden zijn aan één van voormelde balies en dienen geen stukken in dit verband neer te leggen.

Zij zijn immers met ingang op 1 januari 2020 aangesloten bij de collectieve polis voor curatoren en andere mandaten, toegekend door de ondernemingsrechtbank.

Indien zij om welke reden ook geen aanspraak kunnen maken op de dekking onder deze polis moeten zij voldoen aan wat hierna volgt.

Advocaten die niet aangesloten zijn bij de collectieve polis voor curatoren en andere mandaten, toegekend door de ondernemingsrechtbank, of die niet genieten van de dekking onder deze polis, dienen als stukken te voegen :

 • een verklaring dat hun beroepsaansprakelijkheid als curator is verzekerd dan wel zal verzekerd zijn (in geval van individuele polissen) met aanduiding van de maatschappij en de verleende waarborgen;
 • een kopie van de bijzondere voorwaarden van de polis wordt in dat geval gevoegd.

 

 1. Het dossier van de kandidaat zal op initiatief van de Ondernemingsrechtbank, worden vervolledigd met een advies over de aanvraag van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, de voorzitter in ondernemingszaken en de procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven en de stafhouder van de balie waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven (toepassing van artikel 1, § 2 KB 5 december 1997).

 

 1. Advocaten die al op de lijst 2024 zijn opgenomen

 

U blijft als advocaat die is opgenomen op de lijst 2024, behouden op de bijgewerkte lijst (2025). Van u wordt alleen vereist dat u uw dossier actualiseert.

Het dossier wordt geactualiseerd door neerlegging van de volgende stukken:

 1. Opgave van de (geactualiseerde) identiteits- en kantoorgegevens, via het modelformulier dat ter beschikking wordt gesteld via de website van de rechtbank: Model_actualiseren_gegevens_curator_2025.docx.

Dit formulier dient elektronisch en niet in handschrift te worden ingevuld.

 1. Opgave van de tussen 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024 gevolgde relevante opleidingen (minimum 8 opleidingspunten – zie hoger) door middel van de “elektronische puntenkaart(en)”, desgevallend aangevuld met attesten en/of andere documenten in verband met gevolgde opleidingen.
 1. Bewijs van verzekering van de beroepsaansprakelijkheid (artikel XX.20 WER).

Advocaten verbonden aan de balies van Dendermonde, Gent, Oudenaarde en West-Vlaanderen dienen bij hun aanvraag te vermelden dat zij verbonden zijn aan één van voormelde balies en dienen geen stukken in dit verband neer te leggen. Zij zijn immers met ingang op 1 januari 2020 aangesloten bij de collectieve polis voor curatoren en andere mandaten toegekend door de ondernemingsrechtbank (maatschappij Allianz).

 

Advocaten die niet aangesloten zijn bij de collectieve polis voor curatoren en andere mandaten toegekend door de ondernemingsrechtbank (maatschappij Allianz) dienen als stukken te voegen :

  • een verklaring dat hun beroepsaansprakelijkheid als curator is verzekerd dan wel zal verzekerd zijn (in geval van individuele polissen) met aanduiding van de maatschappij en de verleende waarborgen
  • een kopie van de bijzondere voorwaarden van de polis wordt in dat geval gevoegd.

 

 1. Een verzamellijst van de faillissementen waarin de curator de voorbije 5 jaar werd aangesteld enerzijds en de daarvan afgesloten faillissementen anderzijds.

 

Wanneer moet het dossier geactualiseerd zijn?

Voormelde gegevens moeten aan het dossier zijn toegevoegd vóór 1 maart 2024.

 

Hoe wordt het dossier geactualiseerd?

De curator inventariseert de hiervoor vermelde stukken en maakt deze als individueel relevant benoemde en geïnventariseerde elektronische bestanden in pdf-formaat over aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent op het e-mailadres: orb.gent.secretariaat.curatoren@just.fgov.be

 

Wat indien het dossier niet (tijdig) wordt geactualiseerd?

Indien de curator nalaat het dossier (tijdig) te actualiseren, zal dit feit ter kennis worden gebracht van de insolventierechters teneinde hen toe te laten er rekening mee te houden bij het aanstellingsbeleid.

 

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent zal vóór 30 juni 2024 een algemene vergadering bijeenroepen om de lijst van de curatoren voor 2025 bij te werken aan de hand van de lijst 2024 en de aanvragen van de kandidaten die nog niet op de lijst 2024 zijn opgenomen (toepassing van artikel 1, § 3 KB 5 december 1997).

Lijst curatoren

Bijwerken lijst curatoren 2024 - Art. XX.122§1 WER

Fixatietermijnen

Hieronder vindt u een overzicht van de termijnen in de hieronder vermelde kamers, voor het verkrijgen van een pleitdatum na verzoek hiertoe van partijen.
De maanden juli en augustus (gerechtelijk verlof) worden niet mee gerekend.

 

OVERZICHT VAN TERMIJNEN VOOR BESCHIKBARE PLEITDATA BIJ DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT

Datum overzicht:

01/06/2024

 

Afdeling

Kamer

Termijn*

Gent

G1

9 maanden

 

G7

6 maanden

 

G8

6,5 maanden

 

G10

6,5 maanden

 

G10bis

4 maanden

Dendermonde

D1

8,5 maanden

 

D6

8,5 maanden

 

D9

9 maanden

Oudenaarde

Ou1

5,5 maanden

Brugge

B1

6 maanden

 

B6

9,5 maanden

Oostende

Oo1

9 maanden

Ieper

I1

7 maanden

Kortrijk

K1

6 maanden

 

K6

9,5 maanden

 

K7

12 maanden

 

K8

10 maanden

Veurne

V1

4,5 maanden

* exclusief gerechtelijk verlof (de maanden juli en augustus zijn niet begrepen in het berekende aantal)