Welkom

Welkom op de website van de politierechtbank van Leuven.

I. Samenstelling en bevoegdheden

De politierechtbank bestaat uit meerdere "kamers", waarvan de ene uitsluitend strafzaken behandelen, de andere uitsluitend burgerlijke zaken.

Voor de strafrechtelijke kamers worden de zaken quasi uitsluitend opgeroepen door het openbaar ministerie (afdeling politieparket) naar aanleiding van een proces-verbaal dat door de politie werd opgesteld. Het gaat in hoofdzaak om verkeersovertredingen, verkeersongevallen met of zonder doden en gewonden, niet-verzekering, openbare dronkenschap enz. Ook overtredingen die niets met het wegverkeer te maken hebben, zoals het niet-naleven van de schoolplicht, nachtlawaai, het opzettelijk beschadigen van roerende goederen (bv. krassen op een auto), inbreuken op het Veldwetboek of het Bosdecreet enz. worden door de strafrechtelijke afdeling van de politierechtbank behandeld.

De strafrechter zal de dader in de meeste gevallen een straf opleggen. Deze straf komt dan op het strafregister te staan.

Over het verloop van een strafprocedure voor de politierechtbank, de meest voorkomende overtredingen die vervolgd worden, de straffen, de schadevergoeding: klik hier.

De burgerlijke kamers behandelen de verkeersongevallen die niet voor de strafrechtelijke afdeling komen omdat de politie niet tussengekomen is en er enkel een Europees aanrijdingsformulier is ingevuld, of omdat het proces-verbaal van de politie door het parket werd geseponeerd (d.i. de procureur beslist na zijn onderzoek om de zaak te klasseren en dus geen straf te vorderen voor de strafrechtelijke kamers van de politierechtbank). De burgerlijke kamers behandelen ook de verzekeringsbetwistingen naar aanleiding van verkeers- of treinongevallen, zoals de regresvordering van de verzekeringsmaatschappijen (d.i. wanneer de verzekeringsmaatschappij de vergoedingen die zij uitgekeerd heeft na een ongeval, in bepaalde gevallen terugvraagt van de verzekerde en/of de verzekeringsnemer).

Tot slot worden door de burgerlijke kamers van de politierechtbank ook de hogere beroepen tegen zogenaamde GAS-boetes (=gemeentelijke administratieve sancties) en inbreuken op de Voetbalwetgeving behandeld, alsook de problemen in verband met het niet naleven van de inburgeringswet.

Over het verloop van een burgerlijke procedure voor de politierechtbank: klik hier.

II. Organisatiestructuur

De politierechtbank van Leuven telt 4 politierechters (officieel "rechters in de politierechtbank" geheten), die elk zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke zaken behandelen. De politierechtbank van Leuven heeft geen afdelingen elders in het arrondissement, en houdt bijgevolg enkel zitting in Leuven zelf (adres: klik hier).

De politierechtbanken van elk arrondissement worden samen met de vredegerechten geleid en georganiseerd door een directiecomité bestaande uit de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, de ondervoorzitter (die rechter in de politierechtbank is wanneer de voorzitter vrederechter is, of omgekeerd) en de arrondissementele hoofdgriffier bij de vredegerechten en de politierechtbank.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de werking van de politierechtbank van Leuven kunt u het directiecomité contacteren per mail op het adres Leuvenvredpoldircom@just.fgov.be (link sends e-mail). U kunt daarvoor eventueel het suggestie- en klachtenformulier gebruiken dat u onder deze link vindt.

III. Waarvoor kan men op de griffie van de politierechtbank terecht?

Zie hiervoor op deze website onder deze link.

FAQ

A) Inzage van een dossier:

Wanneer een beklaagde (dader) of een slachtoffer bericht krijgt dat zijn zaak zal voorkomen op een zitting, kunnen zij het dossier komen inkijken op de griffie. Alleen wie zich aan de hand van zijn identiteitskaart kan legitimeren als belanghebbende, kan een dossier inkijken.

In bepaalde gevallen is een toelating nodig om het dossier in te kijken. Deze toelating moet gevraagd worden aan de procureur des Konings te Leuven.

Om een kopie van een dossier te bestellen, is in de meeste gevallen de toelating nodig van de procureur des Konings. Kopies worden slechts afgeleverd tegen betaling.

 

B) Neerleggen van documenten:

Documenten die van belang zijn voor de rechter, kan men op voorhand gaan afgeven op de griffie. De griffiemedewerkers zorgen ervoor dat deze documenten in het juiste dossier terechtkomen, zodat de rechter deze kan bekijken bij de voorbereiding van de zitting.

 

C) Inzage van het vonnis:

Wanneer er een beslissing is genomen door de rechter, kunnen de partijen het vonnis op de griffie komen inkijken.

In strafzaken wordt geen kopij van het vonnis opgestuurd naar de partijen. Tegen betaling kan wel een afschrift van het vonnis afgeleverd worden door de griffie.

In burgerlijke zaken ontvangt de advocaat een kopij van het vonnis. De partij die geen advocaat heeft krijgt het vonnis persoonlijk en kosteloos toegestuurd.

 

D) Aantekenen van hoger beroep in strafzaken:

Wanneer een procespartij niet akkoord is met een strafvonnis of een burgerlijk vonnis, kan zij hoger beroep aantekenen indien het vonnis op tegenspraak geveld is (dit wil zeggen: wanneer de partij op de zitting waarop de zaak behandeld werd zelf aanwezig was of er geldig vertegenwoordigd was door een advocaat). 

In strafzaken moet dit hoger beroep binnen de 30 dagen vanaf de uitspraak aangetekend zijn. Dat gebeurt met een verklaring die de procespartij of diens advocaat moet komen afleggen op de griffie en het invullen van een wettelijk voorgeschreven "grievenformulier", waarvan u een model kunt downloaden op deze site onder de link "formulieren". 

Het hoger beroep wordt later behandeld door de correctionele rechtbank, in een strafkamer met 3 rechters. De partijen worden te gepasten tijde opgeroepen voor die zitting.

Let op: om verzet te doen tegen een verstekvonnis in strafzaken (een verstekvonnis wordt uitgesproken wanneer een partij niet aanwezig, noch door een advocaat vertegenwoordigd was op de zitting waarop haar zaak behandeld werd), moet men NIET naar de griffie komen. Verzet gebeurt via een gerechtsdeurwaarder (of in de gevangenis, wanneer de verzetdoende partij in de gevangenis verblijft en onvoldoende financiële middelen heeft om een gerechtsdeurwaarder te betalen) binnen de 15 dagen na de betekening van het verstekvonnis. Na verzet wordt de zaak opnieuw behandeld door de rechter die het verstekvonnis uitgesproken had.

Hoger beroep tegen burgerlijke vonnissen wordt aangetekend bij verzoekschrift dat naar de rechter in hoger beroep (zijnde de rechtbank van eerste aanleg van Leuven) wordt gestuurd. Wie dergelijk hoger beroep wil aantekenen moet  dus evenmin naar de griffie van de politierechtbank komen. 

 

E) Binnenbrengen van het rijbewijs na een vonnis:

Wanneer de politierechtbank in haar vonnis een rijverbod heeft uitgesproken, moet de veroordeelde chauffeur zijn/haar rijbewijs inleveren op de griffie.
Het rijbewijs kan op de griffie worden binnengebracht of aangetekend met de post worden verstuurd.
Dit moet plaatsvinden binnen de 4 werkdagen nadat de politie het rijverbod heeft betekend aan de veroordeelde chauffeur.
Bij de inlevering van het rijbewijs moet het document dat de politie aflevert ALTIJD mee naar de griffie worden gebracht/verzonden.
Na inlevering zal u van de exacte data van uw rijverbod op de hoogte worden gebracht per post of per e-mail.
Het rijverbod gaat effectief in op de vijfde werkdag na de kennisgeving door de politie.

Na afloop van het rijverbod zullen de ingeleverde rijbewijzen aangetekend worden teruggezonden aan de rijbewijshouder onder voorbehoud van het slagen in de eventueel opgelegde herstelonderzoeken.

Tijdens een rijverbod voor alle categorieën mag men met geen enkel motorvoertuig rijden, ook niet met de motorvoertuigen waarvoor geen rijbewijs nodig is (zoals een bromfiets klasse A).

Wanneer de rechter het rijverbod slechts voor een bepaalde categorie van motorvoertuigen opgelegd heeft, zal de griffie een attest opsturen per e-mail of per post waarmee de veroordeelde chauffeur bij zijn gemeentebestuur een tijdelijk rijbewijs kan aanvragen welke geldig is voor de categorieën waarmee hij/zij/X wel nog mag rijden.
Hetzelfde geldt wanneer de politierechtbank een rijverbod heeft uitgesproken dat enkel geldt tijdens de weekends en feestdagen.
Na afloop van de periode van dit gedeeltelijk rijverbod moet de chauffeur dit rijbewijs terug binnenbrengen op de griffie of per post overmaken aan de griffie, waarna het origineel rijbewijs zal worden terugbezorgd aan de titularis. Belangrijk: De uitvoeringsmodaliteiten van een rijverbod kunnen niet aangepast worden. (Vb: Een weekendverval kan dus niet worden omgezet naar een gewoon rijverbod)

Is in het vonnis ook bepaald dat de veroordeelde opnieuw examens (theorie en/of praktijk) of proeven (medisch en/of psychologisch) moet afleggen, dan wordt het rijbewijs pas teruggegeven op voorlegging van het bewijs dat men geslaagd is voor deze examens/proeven. Dat bewijs wordt afgeleverd door het examencentrum en kan u per post of per e-mail bezorgen aan de griffie.
Indien je voorlopig geslaagd bent in de medische en psychologische proeven zal je documenten ontvangen om een voorlopig rijbewijs aan te kunnen vragen op uw gemeentebestuur.

Opgelet! Wanneer een chauffeur zijn rijbewijs al heeft moeten afgeven aan de politie naar aanleiding van een overtreding of ongeval, dan gaat het om de zogenoemde "onmiddellijke intrekking van het rijbewijs" gedurende -meestal- 15 dagen. Omdat dit een loutere veiligheidsmaatregel is en geen straf die door de politierechtbank werd uitgesproken, wordt in dit geval het rijbewijs niet bijgehouden op de griffie van de politierechtbank maar wel door het parket van de procureur des Konings. De chauffeur kan het rijbewijs dan komen ophalen aan het onthaal van het parket . (Lokaal 62 - eerste verdieping – 016/21.42.65) van het gerechtsgebouw te Leuven.

Beleid

In elk gerechtelijk arrondissement is er één politierechtbank, al dan niet met afdelingen op verschillende locaties. De politierechtbank van het arrondissement Leuven heeft geen afdelingen elders in het arrondissement: zij is alleen gevestigd in het centrale gerechtsgebouw van Leuven.

Organisatorisch is de politierechtbank van Leuven samengevoegd met de vredegerechten van het arrondissement Leuven. De politierechtbank en de vredegerechten samen staan onder de algemene leiding van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van Leuven, die bijgestaan wordt door de leden van zijn directiecomité, namelijk door de ondervoorzitter en de arrondissementele hoofdgriffier.

De politierechtbank van Leuven telt 4 rechters in de politierechtbank die elk één of meerdere kamers van de politierechtbank (zowel burgelijke als strafrechtelijke kamers) voorzitten. De voorzitter kan, indien de noodwendigheden van de dienst dat vereisen, ook beroep doen op de 6 plaatsvervangende rechters in de politierechtbank.

De rechters in de politierechtbank van Leuven streven uiteraard naar een eenvormige rechtspraak in alle kamers. Zij houden daarvoor wekelijks een overlegvergadering. Het is echter even vanzelfsprekend dat ieder vonnis aangepast is aan de concrete omstandigheden en aan de bijzonderheden van elke individuele zaak die aan de rechter voorgelegd wordt.  

De rechters in de politierechtbank spannen zich in om de zaken die hen worden voorgelegd op de kortst mogelijke tijd af te handelen, ook al stijgt de werkdruk voortdurend. Zij slagen daarin voorlopig nog en kennen bijgevolg geen gerechtelijke achterstand.

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank is bevoegd voor het hele grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

Dat arrondissement bestaat uit de steden en gemeenten  Leuven, Herent, Kortenberg, Bertem, Huldenberg, Tervuren, Haacht, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Aarschot, Holsbeek, Begijnendijk en Rotselaar, Oud-Heverlee, Lubbeek en Bierbeek, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Tielt-Winge, Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Glabbeek, Landen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Kortenaken​.

bijzonder reglement van de politierechtbank en de vredegerechten van het arrondissement Leuven

 

In het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2014 werd de beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de politierechtbank van Leuven van 3 september 2014 gepubliceerd.

 

In het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2024 werd de beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Leuven van         4 maart 2024 gepubliceerd.