Inlichtingen

Bij wijze van overgangsmaatregel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand momenteel afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden.

U kan uw verzoek richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de personen waarop uw onderzoek betrekking heeft.

(voor de meer uitgebreide versie: klik hier )

Geachte vertaler,

Met ingang van 1/01/2021 worden er door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, geen legalisaties meer verleend.

Voor toekomstige legalisaties dient u zich te wenden tot de dienst Nationaal Register.
Hierbij hun gegevens:

Dienst Nationaal Register Tolken & Vertalers.
Waterloolaan 80
1000 Brussel

NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be

U kan meer informatie vinden op deze site.

Het rolrecht is een belasting (voor het inschrijven van een zaak op de agenda van de rechtbank) die de fiscus vestigt aan de hand van gegevens die de FOD Justitie aan de fiscus bezorgt.

Het rolrecht heeft te maken met de kosten van de rechtszaak.

Voordien diende het rolrecht te worden betaald op het ogenblik dat de zaak bij de rechtbank werd aanhangig gemaakt. De rechter bepaalde dan in de eindbeslissing wie uiteindelijk het rolrecht verschuldigd is.

De wetgever heeft dit gewijzigd in die zin dat het rolrecht niet langer bij het aanhangig maken van de zaak moet worden betaald. De rechter bepaalt in de eindbeslissing wie het rolrecht moet betalen en het behoort tot de taak van de FOD Financiën het rolrecht te innen terwijl dit voordien reeds werd geïnd door de FOD Justitie.

Indien u derhalve een bericht ontvangt van de FOD Financiën tot betaling van het rolrecht betekent dit dat de rechter u daartoe geheel of gedeeltelijk heeft veroordeeld.

Op dit ogenblik vermeldt de FOD Financiën klaarblijkelijk enkel het rolnummer en de datum van de beslissing, waardoor onze diensten worden overstelpt met verzoeken tot uitleg.

Indien u een dergelijk bericht ontvangt, neem dan contact op met uw advocaat of neem de eindbeslissing erbij. Daarin zal u op het einde van de beslissing kunnen lezen dat u geheel of gedeeltelijk tot het rolrecht werd veroordeeld. Aan de hand van de beslissing kan u zelfs nagaan of het gevorderd bedrag correct is.

Het is dan ook niet nodig onze diensten te contacteren aangezien één en ander blijkt uit de beslissing.

Dit is anders indien u meerdere zaken lopende heeft. In dat geval kunt u onze diensten contacteren, bij voorkeur via het formulier van de website.

Bij wet van 14 oktober 2018 (B.S. 20 december 2018) werd het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten gewijzigd.

De bedragen van de rolrechten werden aangepast én de rolrechten worden niet langer geheven op het ogenblik van de inschrijving.

Sedert 1 januari 2019 heeft het al dan niet betalen van de rolrechten verbonden aan de bestreden beslissing en ten laste van de appellant een weerslag op de inleidingszitting in hoger beroep, overeenkomstig de wijzigingen in art. 1057 Ger.W.

Tot op heden was er sprake van overmacht bij gebrek aan een elektronische flux tussen de FOD Justitie en de FOD Financiën (art. 3 van het Koninklijk besluit van 28 januari 2019).

Vanaf 1 oktober 2021 wordt de elektronische flux in werking gesteld voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, waardoor wij zicht zullen hebben op de betaling van de rolrechten van de vredegerechten en politierechtbanken.

Dit heeft gevolgen voor de vaststellingsdatum en de oproeping van partijen.

Indien de betaling niet is verricht op het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift in hoger beroep, zal de zaak wel worden ingeschreven op de rol maar zal er geen datum van verschijning ter kennis worden gebracht, behoudens in de bij wet bepaalde uitzonderingen (art. 1066, tweede lid, Ger.W.) en in geval van gebrek aan verzoek tot betalen door de FOD Financiën.

Het is aangewezen bij het verzoekschrift hoger beroep een kopie van het bestreden vonnis te voegen om de griffier toe te laten na te gaan of er al dan niet sprake is van bij wet bepaalde uitzonderingen.

Overmacht wordt nog aanvaard voor de verzoekschriften neergelegd tem 30 september 2021 en voor de dagvaardingen tem 30 september 2021.

De voorwaarden inzake ontvankelijkheid van het  beroep blijven ongewijzigd en hangen niet af van de voorafgaande betaling van de rolrechten verbonden aan het aangevochten vonnis.

Het bewijs van betaling kon en kan nog steeds door de rechtzoekende zelf geleverd worden.

Curatoren

Nota

Deze nota legt de richtlijnen vast inzake de controle op de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curators van onbeheerde nalatenschappen en de gerechtelijke bewindvoerders die worden aangesteld door de rechtbanken van eerste aanleg. Zij zijn van toepassing op alle aanstellingen van curatoren van onbeheerde nalatenschappen en van gerechtelijke bewindvoerders vanaf 1 september 2021. Deze richtlijnen staan op de website van de desbetreffende rechtbanken van eerste aanleg.

 

Standaardmodel afsluiting onbeheerde nalatenschap

In het kader van uniformiteit en efficiëntie, heeft de rechtbank een standaardmodel uitgewerkt voor een verzoekschrift tot afsluiting van een onbeheerde nalatenschap.

Via deze link vindt u het model in kwestie (in een word-format, met commentaar).

Een dergelijk model laat het toe om op een duidelijke, gestructureerde en transparante wijze een overzicht te maken van het financiële plaatje van een onbeheerde nalatenschap (activa, passiva, staat van ereloon en kosten, etc.), en maakt het voor de rechtbank ook duidelijker en eenvoudiger om het gehanteerde cijfermateriaal en de stavingstukken te beoordelen.

Gelieve dit model – vooral met betrekking tot de structuur en het cijfermateriaal – te hanteren.

Indien u hierover nog vragen en/of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om u te richten tot het e-mailadres Gerecht.Mandaten.REA.Dendermonde@just.fgov.be.