Wie zijn wij?

Het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de algemene werking van alle hoven en rechtbanken van België. 

Het College is taalparitair samengesteld en bestaat uit tien magistraten-korpschefs die alle directiecomités van de Belgische hoven en rechtbanken vertegenwoordigen:

 • drie eerste voorzitters van de hoven van beroep;
 • één eerste voorzitter van de arbeidshoven;
 • drie voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg;
 • drie voorzitters van respectievelijk de ondernemingsrechtbanken, de arbeidsrechtbanken en de vredegerechten en de politierechtbanken samen.

De leden van het College worden verkozen voor een mandaat van vijf jaar dat ze in combinatie met hun mandaat als korpschef van hun rechtscollege uitoefenen.

Het College van de hoven en rechtbanken wordt in zijn opdrachten bijgestaan door een steundienst.

Klik hier om het organigram van het College te downloaden.

Wat doen we?

Het College van de hoven en rechtbanken ondersteunt de verschillende directiecomités:

 • door op een transparante, professionele en beargumenteerde manier te ijveren voor de nodige middelen en te waken over de optimale inzet ervan;
   
 • door de directiecomités te begeleiden naar een autonoom beheer;
   
 • door als spreekbuis voor externe spelers op te treden;
   
 • door initiatieven te nemen om de informatisering van justitie, het strategisch beheer van de human resources, de werklastmeting en -verdeling, enz. te organiseren en te vergemakkelijken.

Agenda - Vergadering College van de hoven en rechtbanken

Maandag 03 oktober 2022, 13u00 - 18u00

Timing

Agenda

Toelichting

Doel

13u

Autonomie

Stand van zaken en voortgang traject autonomie

ter bespreking

13u45 HRM Vacatureplannen: Verdeelsleutel + principes VP MAG 2022/2 ter beslissing

14u45

Strategie

Amai piste II – bespreking offertes & keuze van de aanbieder

ter beslissing

16u15 Juridisch

Stand van zaken en voortgang databank vonnissen: definitieve wettekst

Overheidsopdracht bouwen van de databank

ter beslissing
17u Varia

Goedkeuring PV College 19 & 26/09/2022

Opvolgingstabel beslissingen

ter beslissing

Volgende vergadering: maandag 10 oktober 2022, 16u00 - 17u00

Contact

College van de hoven en rechtbanken
Themisgebouw, 9e verdieping
Waterloolaan 70 – 1000 Brussel 
tel.: +32 (0)2 557 46 50
e-mail: CCT-CHR@just.fgov.be