14/12/2023

Een verzekeringsovereenkomst gewaarborgd inkomen beperkte de waarborg onder meer bij psychische stoornissen in de tijd. In een arrest van 13 december 2023 besliste het arbeidshof Antwerpen dat een dergelijke waarborgbeperking die geldt voor psychische stoornissen en niet voor andere ziektes of aandoeningen, strijdig is met de Antidiscriminatiewet. Het arbeidshof stelde vast dat het onderscheid dat de polis maakte op grond van de psychische gezondheidstoestand van haar verzekerden, niet werd gerechtvaardigd en verklaarde de beperking nietig. Hiermee bevestigde het arbeidshof een vonnis van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen van 11 januari 2022 (zie hierover De Juristenkrant, nr. 448 van 27 april 2022).

Het arbeidshof aanvaardt dat de verzekerde een werkelijk geleden schade bewijst die bestaat in de maandelijkse rentes tijdens de periode waarin de beperking geldt. Vooraleer hierover uitspraak te doen, stelde het arbeidshof een deskundige aan om advies te geven over de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde na 30 september 2021, waarover de arbeidsrechtbank in het vonnis van 11 januari 2022 nog geen uitspraak deed.