De voorzitter staat aan het hoofd van verschillende vredegerechten en politierechtbanken, van een rechtbank van eerste aanleg, van een arbeidsrechtbank of van een ondernemingsrechtbank.

Daarnaast heeft ook het Hof van Cassatie een voorzitter - die bevindt zich in de hiërarchie onder de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie - en een voorzitter van het hof van assisen.

In de verschillende types rechtscolleges oefent de voorzitter een leidinggevende functie uit.

De rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbanken en de arbeidsrechtbanken zijn hiërarchisch georganiseerd.

De rechtbank van eerste aanleg is samengesteld uit:

 • een voorzitter;
 • naargelang het geval, één of meerdere afdelingsvoorzitters;
 • één of meerdere ondervoorzitters;
 • één of meerdere rechters.

De ondernemingsrechtbank bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • één of meerdere afdelingsvoorzitters (behalve voor de rechtscolleges zonder afdelingen);
 • één of meerdere ondervoorzitters (afhankelijk van het wettelijk personeelskader);
 • rechters (beroepsmagistraten);
 • rechters in ondernemingszaken, die in hun midden een voorzitter in ondernemingszaken aanstellen (lekenrechters).

De arbeidsrechtbank bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • naargelang het geval, één of meerdere afdelingsvoorzitters;
 • één of meerdere ondervoorzitters;
 • één of meerdere rechters;
 • meerdere sociale rechters (lekenrechters).

De voorzitter wordt bijgestaan door één of meerdere afdelingsvoorzitters en is belast met het algemeen bestuur van de rechtbank.

De afdelingsvoorzitter verzekert de dagelijkse leiding van de rechtbank onder het gezag van de voorzitter en heeft een aantal specifieke bevoegdheden.

Hij mag zich in zijn bestuurs- en organisatieopdrachten laten bijstaan door één of meerdere ondervoorzitters.

Het Hof van Cassatie is gestructureerd als volgt:

 • eerste voorzitter;
 • voorzitter;
 • sectievoorzitter;
 • raadsheren.

Er is ook een voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank. Die leidt, organiseert en coördineert de vredegerechten en de politierechtbanken van het arrondissement.