Dit is mogelijk doch u dient hiervoor vooraf contact op te nemen met de korpsoverste of diens vertegenwoordiger. De adressen vindt u terug op het internet.

Ja, dat kan. Zoals eerder gezegd zijn er wel een aantal voorbehouden plaatsen voor de advocaten, de partijen en de pers. Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden.

Vanaf 1 mei 2017 zorgen verplichte bijdragen aan een nieuw fonds voor aanvullende financiering van de juridische tweedelijnsbijstand.

Wat is de bedoeling van het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand?

Met de opbrengsten van het fonds wil Justitie de juridische tweedelijnsbijstand (gekend als 'pro deo' diensten door een advocaat) aanvullend financieren. Zo blijft justitie toegankelijk voor minder begoede rechtzoekenden en kunnen de advocaten die zulke prestaties leveren, rekenen op een billijke vergoeding.

Hoeveel bedraagt de bijdrage?

De verplichte bijdrage aan het fonds is bepaald op 20 euro.

Een arrest van het grondwettelijk hof van 13 februari 2020 wijzigt de wet van maart 2017 en stelt dat de verplichte bijdrage aan het fonds per gedinginleidende akte moet betaald worden en niet per eisende partij.

Het arrest heeft gevolgen in alle burgerlijke zaken. Er is geen impact op strafzaken.

Voor wie is de bijdrage verplicht?

 • In burgerlijke zaken moet de eisende partij het bedrag betalen. De rechtbank zal bepalen wie finaal instaat voor de bijdrage.
 • In strafrechtelijke zaken moet elke veroordeelde de bijdrage betalen. Ook de burgerlijke partij moet de bijdrage betalen als zij het initiatief nam voor de procedure maar de zaak uiteindelijk verliest.

In welke gevallen is de bijdrage niet verplicht?

In burgerlijke zaken zijn er verschillende uitzonderingen mogelijk. De verplichte bijdrage is niet van toepassing:

 • als de eiser in burgerlijke zaken geniet van juridische tweedelijnsbijstand of rechtsbijstand;
 • in gevallen waarin de vordering is ingesteld door of tegen sociaal verzekerden;
 • in vorderingen gebaseerd op specifieke wetgeving in de arbeidssfeer  (bepaalde artikels in de arbeidsongevallenwet  en de wet ter preventie van beroepsziekten);
 • In procedures waar een collectieve schuldenregeling werd ingediend;
 • In bepaalde gevallen waarbij het openbaar ministerie het initiatief neemt, bijvoorbeeld in zaken ter bescherming van kwetsbare personen.

In strafrechtelijke zaken is elke veroordeelde verplicht de bijdrage te betalen.

Wanneer betaalt men dat bedrag?

 • In burgerlijke zaken betaalt de eiser de bijdrage wanneer de zaak wordt ingeschreven op de rol. Concreet is dat dus wanneer de rechtszaak een officiële startdatum krijgt. De eiser kan het bedrag terugvorderen van de tegenpartij indien hij de zaak wint tenzij de tegenpartij recht heeft op juridische tweedelijnsbijstand of rechtsbijstand;  
 • In strafrechtelijke zaken int de FOD Financiën het bedrag van de veroordeelden op basis van de gegevens die zij ontvangen van de FOD Justitie aan het einde van de procedure.

Meer informatie

Informatie afkomstig van FOD Justitie

Alle contactgegevens staan op de pagina van de rechtbank/hof zelf.

Via dit zoekformulier kan u een rechtbank/hof zoeken en naar hun pagina gaan.

U bent niet verplicht een advocaat te raadplegen wanneer u een procedure wenst in te leiden voor een rechtbank.

De wet maakt evenwel soms een uitzondering zoals bij minderjarigen of wanneer u niet in staat bent u naar behoren te verdedigen.

Het kan evenwel aangeraden zijn om een advocaat te raadplegen:

 • wanneer het om een ingewikkelde juridische zaak gaat, waarbij een grondige kennis van het recht vereist is;
 • wanneer u zelf om de één of andere reden niet aanwezig kan zijn op de zitting, zodat de advocaat u kan vertegenwoordigen;
 • wanneer de vordering om een belangrijk bedrag gaat;
 • wanneer er nog andere partijen bij het geding moeten betrokken worden;
 • wanneer het om een ingewikkelde procedure gaat;
 • enz.

Kan ik een afspraak maken met een rechter in verband met een zaak die voor de rechtbank is ingeleid?

U kan geen afspraak maken met een rechter.

Als u een oproeping krijgt voor de rechtbank of als u gedagvaard wordt voor de rechter, is het niet de bedoeling dat u rechtstreeks contact opneemt  met de rechter, noch telefonisch noch op enige andere manier.

De zaak moet tegensprekelijk behandeld worden, dit wil zeggen dat u uw argumenten aan de rechter kan voorleggen hetzij in eigen persoon hetzij via een advocaat in tegenwoordigheid van de andere partij(en).

U kan wel contact opnemen met de griffier van de rechter voor een praktische inlichting, doch niet voor juridische informatie.

Kan ik een afspraak maken met een rechter of een griffier om juridische inlichtingen te vragen?

Dat kan niet en is uitdrukkelijk verboden door de wet door het Gerechtelijk wetboek.

Wat is een attest van niet-faillissement?

Met het attest van niet faillissement kunt u bewijzen dat u niet failliet bent gegaan. Een dergelijk attest is bijvoorbeeld nodig om in te schrijven bij een aanbesteding en bij andere administratieve stappen.

Waar kan ik dit attest aanvragen?

Een attest van niet-faillissement kan u aanvragen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, dit is de rechtbank waar uw bedrijf zijn zetel heeft.

U kan de ondernemingsrechtbank terug vinden via deze tool.

Indien er op de website van de bevoegde ondernemingsrechtbank geen aanvraagformulier is voorzien, neemt u best contact op met de griffie, waarvan u de gegevens terug vindt via de tool of de website of via het rechter menu "Griffies" waar meestal zowel telefoonnummer als mailadressen staan vermeld.

Daar zal men uitleggen wat u precies moet doen.

Tijdens een opsporingsonderzoek (geleid door de procureur des Konings) of een gerechtelijk onderzoek (geleid door de onderzoeksrechter) is het mogelijk dat een bepaald goed in beslag wordt genomen.

Bij het einde van het onderzoek wordt een beslissing genomen over dit in beslag genomen goed.

Indien de zaak niet voor de rechtbank komt, zal de procureur des Konings beslissen wat er met het in beslag genomen goed gebeurt.

Indien de zaak wel voor de rechtbank komt, zal de rechtbank beslissen wat er met het in beslag genomen goed gebeurt.

Al naar gelang het geval kan u dus contact opnemen met één van die instanties om te weten wat er beslist werd.

Het kan zijn dat het goed terug gegeven wordt aan de rechtmatige eigenaar, maar het kan ook zijn dat het verbeurd wordt verklaard, bijvoorbeeld omdat het gediend heeft om een misdrijf te plegen of omdat het van een misdrijf afkomstig was.

Indien u niet precies weet wat te doen, kan u bijvoorbeeld een advocaat raadplegen.

Via deze link vindt u een overzicht van de lijst van faillisementen.

U heeft een advocaat!

Ga na of hij niet reeds in het bezit is van het vonnis of het arrest en zoniet bestel het via hem.

U heeft geen advocaat!

Om een vonnis of arrest in te kijken, neemt u best contact op met de griffie van de rechtbank of het hof die de uitspraak heeft gedaan.

Ook voor het bestellen van een kopie van een vonnis of arrest, neemt u best contact op met de griffie van die rechtbank of dat hof.

Voor het bestellen van een kopie zal u moeten betalen.